Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku  jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Placówka jest przeznaczona dla osób dotkniętych kryzysem psychicznym oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Świadczymy usługi w ramach treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego
i funkcjonowania w życiu społecznym.

W naszym domu organizujemy wsparcie i prowadzimy terapię indywidualnie oraz grupowo. W ramach rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzimy:
– terapię zajęciową,
– treningi umiejętności społecznych,
– treningi umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej oraz funkcjonowania w życiu codziennym (pranie, sprzątanie, przygotowanie posiłków, dbanie o wygląd zewnętrzny
i higienę osobistą),
– treningi umiejętności planowania swoich obowiązków oraz spędzania czasu wolnego,
– organizujemy wycieczki edukacyjno-rekreacyjne oraz bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach o charakterze sportowym i kulturalnym,
– zapewniamy poradnictwo psychologiczne,
– wspieramy w samodzielności i pomagamy w codziennych problemach.

Zajęcia w naszym ośrodku odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00.

Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r.
o pomocy społecznej (test jednolity z 1993r. Dz. U. Nr 13 , poz. 60 z póź. zm.), oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z póź. zmianami).

Jesteśmy jednostką organizacyjną pomocy społecznej i od 2009 roku w wyniku rozstrzygnięcia konkursów prowadzimy Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku, przy ul. Karłowicza 48.

Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej, które jest finansowane z budżetu państwa ze środków Wojewody Śląskiego i w terenie realizują je samorządy gminne lub powiatowe.