Zarząd Stowarzyszenia OLIGOS ogłasza nabór uzupełniający do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Organizacji Pozarządowych – edycja 2024

Zapraszamy do składnia wniosków od 23.02.2024 r. do 29.02.2024 r. w siedzibie naszego stowarzyszenia w Rybniku przy ul. Karłowicza 48

Prosimy o wypełnienie i dostarczenie:

 1. Karty zgłoszenia do programu
 2. Klauzuli informacyjnej
 3. Kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności

Zastrzegamy, że rozpatrywane będą wyłącznie wnioski zawierające komplet dokumentów.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Do pobrania:

Karta-zgłoszenia-do-Programu-AOON 2024.pdf

Klauzula RODO.pdf

Zadanie dofinansowane ze środków państwowego funduszu celowego Funduszu Solidarnościowego w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
 2. Osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

W ramach zadania realizowane będzie wsparcie asystenckie.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu i powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (m.in. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itd.),
  zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
 • korzystaniu z dóbr kulturalnych (np. muzeum, kino, galerie sztuki, wystawy, teatr etc.).
 • wykonywanie czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu do/z placówki oświatowej.

Grupa docelowa:

Grupę docelową stanowić będą osoby z niepełnosprawnością zamieszkujące m. Rybnik, m. Jastrzębie-Zdrój, m. Żory, powiat rybnicki i wodzisławski, które wymagają usługi wsparcia asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, w tym:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych.

Efekty realizacji zadania:
zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
zwiększenie dostępności usług asystenckich na terenie miasta Rybnika, miasta Jastrzębie-Zdrój, miasta Żory oraz powiatu rybnickiego i powiatu wodzisławskiego; wsparcie minimum 40 osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów faktycznych. Usługi asystenckie będą świadczone przez asystentów w miarę potrzeb dla 4 dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz dla 36 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Rezultatem projektu będzie wzmocnienie samodzielności i niezależności życiowej osób z niepełnosprawnością, co stanowi odpowiedź na ich niezaspokojone potrzeby i oczekiwania, związane z aktywnością społeczną, zawodową i edukacyjną. Otrzymane wsparcie zwiększy aktywność osób z niepełnosprawnościami w środowisku oraz umożliwi im aktywny udział w życiu lokalnej społeczności.
Dzięki wsparciu przez asystentów będą mogli wziąć udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych. Ponadto zwiększy się wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego. W szczególności zwiększy się ich aktywność w czasie wolnym.

Tak prowadzone działania ograniczą skutki niepełnosprawności oraz będą przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.