O nas

Stowarzyszenie realizuje swoje zadania w zakresie:

1. Działań na rzecz osób niepełnosprawnych:

 • prowadzimy działalność informacyjną w zakresie problematyki środowiska osób niepełnosprawnych;
 • rozwijamy formy integrowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w środowisku ich zdrowych rówieśników, propagujemy odpowiedni stosunek do problemów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i do nich samych;
 • działamy na rzecz budowy i rozwoju ośrodków szkolno- rehabilitacyjnych, opiekuńczo -wychowawczych, leczniczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych;
 • organizujemy wypoczynek i rehabilitację dla osób objętych opieką Stowarzyszenia;
 • rozwijamy ruch samopomocy wśród osób wychowujących dzieci i młodzież niepełnosprawną;
 • prowadzimy działalność wydawniczą zgodnie z prawem prasowym;
 • współdziałamy z instytucjami, placówkami i szkołami;
 • współpracujemy z pozarządowymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działamy na rzecz likwidacji barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i transportu – zapewniamy transportu dla osób na wózkach inwalidzkich;
 • organizujemy zajęcia pozaszkolne : kółka zainteresowań;
 • zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę niezbędną do realizacji celów Stowarzyszenia;
 • organizujemy wycieczki;
 • organizowanie imprez integracyjnych;
 • działania na rzecz opiekunów osób niepełnosprawnych;
 • działania na rzecz rodzin osób niepełnosprawnych.

2. Działalności charytatywnej.

3. Ochrony i promocji zdrowia, tworzenie i prowadzenie placówek świadczących usługi rehabilitacyjne i terapeutyczne.

4. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej.

5. Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań na rzecz integracji obywatelskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami.

6. Promocji i rozwijania wolontariatu.