Usługi opiekuńcze

5USŁUGI OPIEKUŃCZE DLA SENIORÓW 60+

W ramach projektu “System wsparcia rybnickich seniorów” realizujemy zadanie publiczne “Realizacja usług opiekuńczych w tym specjalistycznych oraz usług sąsiedzkich”.

Obejmujemy wparciem osoby niesamodzielne ze względu na wiek. Świadczymy usługi opiekuńcze, opiekuńcze specjalistyczne oraz sąsiedzkie dla rybnickich seniorów 60+ w ich miejscu zamieszkania.

Zakres realizowanych usług:

USŁUGI OPIEKUŃCZE:

– utrzymywanie czystości w miejscu zamieszkania (sprzątanie bieżące, pranie),
– dokonywanie zakupów,
– przygotowanie lub dostarczenie posiłku (w tym pomoc
w spożywaniu posiłku, karmienie),
– opieka higieniczna (pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, toaleta, wymiana bielizny pościelowej, zmiana pieluchomajtek),
– podanie przygotowanych leków,
– pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
– pomoc w załatwianiu spraw w instytucjach i urzędach,
– dbanie o indywidualne zainteresowania podopiecznego,
– dbanie o podtrzymywanie kondycji fizycznej podopiecznego.

SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE:

– uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
– pomoc w wykupowaniu lub zamawianiu leków w aptece,
– pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
– w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także
w utrzymaniu higieny,
– pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
– pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych,
– rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [Dz. U. z 2015 r. POZ. 581, z późn. zm.] oraz zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,),
– wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne zmierzające do wielostronnej aktywizacji.

USŁUGI SĄSIEDZKIE:

Usługi obejmują wspieranie osoby niesamodzielnej i pomoc
w podstawowych, codziennych czynnościach domowych
i życiowych, w szczególności:

– pomoc w dokonywaniu zakupów podstawowych artykułów;
– pomoc w przygotowaniu i podawaniu posiłków;
– pomoc w wykonywaniu prac porządkowych w gospodarstwie domowym;
– przygotowanie opału i rozpalanie w piecu;
– pomoc w praniu odzieży i bielizny;
– pomoc w uiszczaniu opłat, w dotarciu do lekarzy, placówek
i urzędów, w tym kontaktowanie się w sprawach urzędowych
w imieniu osoby objętej usługą;
– towarzyszenie podopiecznemu, dbanie o jego indywidualne zainteresowania, towarzyszenie na spacerach, wspólne spędzanie czasu;
– informowanie rodziny lub właściwych służb o pogorszeniu stanu zdrowia lub sytuacjach kryzysowych;
– odwiedziny w szpitalu;
– inne czynności według indywidualnego zapotrzebowania podopiecznego ustalone i zaakceptowane przez koordynatora.

CO TRZEBA ZROBIĆ, ABY PRZYSTĄPIĆ DO PROJEKTU?

Aby przystąpić do projektu należy wyrazić chęć udziału poprzez kontakt z:

– Punktami Terenowymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku,

– Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25 (pokój nr 6).

Zatwierdzone pod względem formalnym dokumenty (karta zgłoszenia, ankieta rekrutacyjna) zainteresowanego Biuro Projektu przekaże Zespołowi Interdyscyplinarnemu (lekarz, rehabilitant, pracownik socjalny projektu), który dokona diagnozy i w oparciu
o nią oraz informacje z wywiadu środowiskowego zaplanuje propozycje rodzaju i zakresu wsparcia oraz o ile zajdzie taka potrzeba określi zasady odpłatności (usługi).

Więcej na temat projektu:

SYSTEM WSPARCIA RYBNICKICH SENIORÓW

Zapraszamy również do kontaktu pod niżej wskazanymi telefonami:

32 439 93 07 lub 32 439 93 06.