Charakterystyka

Środowiskowy Dom Samopomocy (ŚDS) jest ośrodkiem wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi. ŚDS-y są więc placówkami dla ludzi których dotknął kryzys psychiczny bądź są niepełnosprawni umysłowo.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48 pomaga osobom niesprawnym intelektualnie. Jesteśmy jednostką pomocy społecznej czyli wraz z innymi ośrodkami tworzymy sieć pomocy w mieście, a wszystkie nasze działania koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przy ul. Żużlowej 25.

Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi jest zadaniem
z zakresu administracji rządowej realizowanym przez gminy lub powiaty, co znaczy, że fundusze na naszą działalność otrzymujemy od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, który przekazuje je do Rybnika.

Gmina Rybnik co roku ogłasza konkurs na najlepsza ofertę. Od roku 2009 w wyniku rozstrzygnięcia konkursu prowadzenie Domu powierzono Stowarzyszeniu OLIGOS.

Terapia i wsparcie w naszym Domu jest prowadzona przez instruktorów indywidualnie
i grupowo. Prowadzimy treningi umiejętności społecznych oraz terapię zajęciową. Pomagamy w codziennych problemach, zapewniamy konsultacje psychologa. Organizujemy treningi czynności życia codziennego takich jak gotowanie, pranie, dbanie
o higienę i urodę. Radzimy także jak planować swoje obowiązki i czas wolny. Wspieramy
w samodzielności.