Projekt: RAZEM. Kompleksowy Program Usług Asystenckich.

Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-01ED/20-002

Wartość projektu: 1 668 624,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 551 820,32 PLN

Cel główny: Wsparcie samodzielności i niezależności życiowej osób niepełnosprawnych i ich opiekunów z terenu miast-powiatów Dąbrowa Górnicza i Będzin, przede wszystkim z obszarów zdegradowanych, po przez zwiększenie dostępności do usług asystenckich i opieki wytchnieniowej.

Okres realizacji: 01.2021-12.2022.

Miejsce realizacji: miasta Dąbrowa Górnicza, Będzin

Lider projektu: Fundacja Imag0

Partnerzy projektu: Stowarzyszenie Oligos, miasto Będzin

Szczegółowych informacji udzielają:

Dąbrowskie Centrum Usług Asystenckich

budynek Centrum Aktywności Obywatelskiej

ul: Sienkiewicza 6A

41-300 Dąbrowa Górnicza

tel. 516 752 316, osoba do kontaktu: Monika Grabowska w godz. 9.00. – 15.00.

e-mail: [email protected]

Kto może być uczestnikiem projektu:

 • dorosłe osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi oraz całościowymi zaburzeniami rozwojowymi
 • opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami biorącymi udział w projekcie

Projekt nie przewiduje ograniczeń na etapie rekrutacji związanych z wiekiem, wykształceniem, aktywnością zawodową oraz sytuacją materialną.

W projekcie przewidziano uczestnictwo minimum 70 osób z niepełnosprawnościami (w tym 40 kobiet) oraz ich opiekunowie faktyczni.

Cele projektu:

 • wsparcie samodzielności i niezależności życiowej osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów
 • zwiększenie dostępności do usług asystenckich i opieki wytchnieniowej

Uczestnicy programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wspólnym spędzaniu i organizacji czasu wolnego mającego na celu rozwój aktywności społecznej oraz zainteresowań, w tym uczestnictwie w kulturze
 • pomocy w przemieszczaniu się (wizyta u lekarza, zakupy, wyjście do szkoły)
 • pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych
 • wsparciu w obowiązkach domowych
 • tłumaczeniach na język migowy

Działania podejmowanie w ramach projektu:

 • Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami – średnio 20 godzin/osoba/1 miesiąc

Z usługi można skorzystać 7 dni w tygodniu. Zamówienia na usługi będą przyjmowane codziennie (poniedziałek – piątek) w godzinach 8.00-16.00 (telefonicznie i/lub mailowo). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zamówienia usługi bezpośrednio u asystenta w dniu,  w którym potrzebna jest jego pomoc. Standardowo jednak zlecenia przyjmowane są na minimum 24 godziny przed dniem wykonania usługi.

WAŻNE: Od uczestników, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., wymagane jest wnoszenie opłaty za usługi asystenta w wysokości 3 zł/godz.

 • szkolenia specjalistyczne dla opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami – tematyka spotkań dostosowana będzie do zdiagnozowanych wcześniej potrzeb uczestników z zakresu wsparcia społecznego, które pozwoli budować trwałe i stabilne strategie funkcjonowania w relacji z osobą niepełnosprawną.

Przykładowe obszary tematów szkoleń: żywienia w przypadku wybranych dysfunkcji psychopoznawczych; strategie pracy z osobami zależnymi i z przewlekłym bólem, aspekty prawne w kontekście odpowiedzialności wobec osób zależnych, systemy wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Szczegółowe tematy szkoleń będą formułowane po przeprowadzeniu diagnoz opiekunów faktycznych.

 • Poradnictwo indywidualne – w jego ramach odbywać się będą dyżury specjalistów m.in. prawnika, dietetyka, psychologa, psychiatry. Głównym celem tego działania jest: zwiększenie wiedzy, wsparcia informacyjnego i tworzenie strategii pracy z zależnymi osobami niepełnosprawnymi.
 • Spotkania grupy samopomocowej – mają one być miejscem wymiany informacji i doświadczeń opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań, uczestnicy będą mogli wzajemnie motywować się w wypełnianiu swojej roli i udzielać porad opartych na własnych przeżyciach. Spotkania grup samopomocowych stanowią element opieki wytchnieniowej, która ma za zadanie odciążyć i wesprzeć opiekunów w ich codziennych obowiązkach.

Szkolenie wstępne dla asystentów:

Szkolenie będzie obejmowało 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 44 godziny praktycznych.

Program opracowany został przy założeniu, iż wiedza i umiejętności zdobyte w toku edukacji nie zawsze są gwarantem satysfakcji i sprawności zawodowej, co przekłada się na poziom świadczonych usług.

Program będzie uwzględniał kwestie niedyskryminacji ze względu na płeć, a przede wszystkim niepełnosprawności klienta.

I część szkolenia – warsztat interpersonalny:

 • trening twórczego rozwiązywania problemów
 • sytuacje trudne w kontaktach interpersonalnych
 • asertywność
 • automotywacja, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • zachowania antydyskryminacyjne w pracy z osobami niepełnosprawnymi, z uwzględnieniem perspektywy płci.

II część szkolenia:

 • pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności
 • pojęcie i zakres rehabilitacji (geneza, cele, zasady)
 • podstawy prawa dotyczące niepełnosprawności, odpowiedzialność prawna asystenta
 • asystowanie osobie z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wzrokową i słuchową
 • poradnictwo dla osób z niepełno sprawnościami
 • etyka zawodowa asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością
 • seksualność osób niepełnosprawnych
 • podstawowa pomoc przedmedyczna, pielęgnacja i obsługa sprzętu pomocniczego.

Superwizja dla asystentów:

Superwizja ma na celu wymianę doświadczenia w pracy z podopiecznymi oraz radzenia sobie z trudnościami, a także zapobieganie wypaleniu zawodowemu, możliwość odreagowania sytuacji związanych z pracą. Asystenci biorą udział w spotkaniach superwizowanych w formie grupowej i indywidualnej.