Powiatowy Program Asystencki

 

Nr projektu: WND-RPSL.09.02.05-24-01E0/20-003

Wartość projektu: 1 148 454,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 068 062,22 PLN

Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2022

Lider: Fundacja Imago

Partnerzy: Stowarzyszenie Oligos, Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny

Miejsce realizacji: wybrane miejscowości Subregionu Zachodniego woj. śląskiego (Rybnik, Czerwionka-Leszczyny, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rydułtowy, Radlin, Wodzisław Śląski, Pszów)

 

Rekrutacja trwa od 18 stycznia 2021 r.
Dokumenty do pobrania dostępne w zakładce: DOKUMENTACJA

Dane kontaktowe:

Telefon: 513 026 365 oraz 512 813 201

E-mail: [email protected]

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie samodzielności i niezależności życiowej osób z niepełnosprawnościami poprzez usługi asystenckie, a także wsparcie opiekunów faktycznych dostępem do elementów opieki wytchnieniowej. Zadaniem projektu jest również przygotowanie profesjonalnej kadry świadczącej usługi asystenckie oraz udzielania jej wsparcia merytorycznego na etapie realizacji projektu.

UCZESTNICY

Projekt dedykowany jest 50 osobom z niepełnosprawnościami (30 kobiet i 20 mężczyzn), zamieszkującym miejscowości przynależące do Subregionu Zachodniego woj. śląskiego tj. Czerwionka-Leszczyny, Racibórz, Jastrzębie-Zdrój, Żory, Rybnik, Radlin, Rydułtowy, Pszów. Projekt nie przewiduje ograniczeń na etapie rekrutacji związanych z wiekiem, wykształceniem, aktywnością zawodową oraz sytuacją materialną.

FORMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 1. Usługi asystenckie – średnio 20 godzin/osoba/ miesiąc przez 23 miesiące

Celem usług asystenckich jest pomoc w procesie włączenia w życie społeczne osoby z niepełnosprawnościami. Asystent ma za zadanie nie tylko pomagać w wykonywaniu codziennych czynności, ale również budować wiarę osoby niepełnosprawnej we własne możliwości oraz motywować ją do poszerzania aktywności życiowych.

Asystenci będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług, m.in.:

 • wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społ., zainteresowań, organizacji czasu wolnego
 • pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, pracy, szkoły, lekarza, na rehabilitację (również w powrocie do domu)
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
 • wspólna rekreacja
 • towarzyszenie UP w wydarzeniach kulturalnych
 • wsparcie w obowiązkach domowych
 • tłumaczenie na język migowy
 • pomoc w adaptacji się na stanowisku pracy

Z usługi można skorzystać 7 dni w tygodniu. Zamówienia na usługi będą przyjmowane codziennie w godzinach 8.00-16.00 (telefonicznie i/lub mailowo). W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość zamówienia usługi bezpośrednio u asystenta w dniu,  w którym potrzebna jest jego pomoc. Standardowo jednak zlecenia przyjmowane są na minimum 24 godziny przed dniem wykonania usługi. Każdy uczestnik ma do dyspozycji około 20h usług asystenckich w miesiącu.

WAŻNE: Od uczestników, których dochód przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., wymagane jest wnoszenie opłaty za usługi asystenta w wysokości ok. 2,5 zł./h.

PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Projekt przewiduje organizację dyżurów specjalistów z różnych zakresów powiązanych z opieką nad osobą niepełnosprawną. Poradnictwo dotyczyć będzie dziedzin: prawa, dietetyki oraz psychiatrii/psychologii. Dzięki poradom specjalistów, opiekun jest w stanie uzyskać darmowe wsparcie informacyjne, które często jest dla nich niedostępne. Wybrane obszary poradnictwa mają pomóc w budowaniu prawidłowej strategii opieki nad osobami przewlekle chorymi pod kątem ich psychiki oraz specyfiki żywienia, ale także dają możliwość pozyskiwania informacji na temat przysługujących im praw.

GRUPA SAMOPOMOCOWA

Zadaniem grupy jest stworzenie miejsca do wymiany informacji i doświadczeń opiekunów faktycznych osób z niepełnosprawnościami. Podczas spotkań, uczestnicy będą mogli wzajemnie motywować się w wypełnianiu swojej roli i udzielać porad opartych na własnych przeżyciach. Spotkania grup samopomocowych stanowią element opieki wytchnieniowej, która ma za zadanie odciążyć i wesprzeć opiekunów w ich codziennych obowiązkach.

FORMY WSPARCIA DLA ASYSTENTÓW:

 1. SZKOLENIA

Szkolenia dedykowane kadrze asystenckiej projektu, których celem jest rozwój posiadanych umiejętności zawodowych oraz nabycie dodatkowych kwalifikacji potrzebnych do pełnienia funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej.

PROGRAM SZKOLEŃ ZAKŁADA DWA OBSZARY:

 1. Podstawowy moduł szkoleniowy
 • Teoria zjawiska niepełnosprawności
 • Cele i zasady rehabilitacji
 • Prawna odpowiedzialność asystenta oraz ochrona praw osób niepełnosprawnych na gruncie obowiązującego prawa
 • Etyka zawodowa
 • Teoria asystowania osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności (ruchowa, intelektualna, słuchowa i wzrokowa)
 • Zagadnienia związane z seksualnością osób niepełnosprawnych
 • Podstawy pomocy przedmedycznej
 1. Warsztaty interpersonalne
 •  Motywacja, profilaktyka wypalenia zawodowego oraz umiejętność radzenia sobie w stresujących sytuacjach
 • Asertywność i trudne sytuacje w kontaktach z klientami
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Problematyka antydyskryminacji w pracy asystenta
 1. SUPERWIZJE

Wsparcie merytoryczne asystentów świadczone przez psychologa podczas spotkań grupowych. Superwizje realizowane są w celu wymiany doświadczeń pomiędzy asystentami oraz omówienia trudności jakie napotykają podczas pracy. Spotkania pomagają zapobiec wypaleniu zawodowemu i dają możliwość odreagowania sytuacji stresowych.