BYTOMSKI PROGRAM ASYSTENCKI

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

dla Osi Priorytetowej: IX. Włączenie społeczne

dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

dla poddziałania: 9.2.5. Rozwój usług społecznych

 

Nr projektu: RPSL.09.02.05-24-01DC/20

Wartość projektu: 947 275,00 PLN

Kwota dofinansowania: 880 965,75 PLN

Termin realizacji: 01.01.2021-31.12.2022

Miejsce realizacji: miasto Bytom

Lider projektu: Fundacja Imago

Partner projektu: Stowarzyszenie Oligos

Cel projektu

Zwiększenie dostępności wysokiej jakości usług asystenckich dla 36 osób z niepełnosprawnością z terenu miasta Bytom

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą zostać osoby niepełnosprawne (22 kobiety i 14 mężczyzn) z aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, tj. osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wymagające stałego lub okresowego wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania społeczno-zawodowego lub edukacyjnego.

W sposób pośredni ze wsparcia będą korzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnością w formie opieki wytchnieniowej.

Planowane formy wsparcia

Dla uczestników

– ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH

W ramach zadania zaplanowano świadczenie zindywidualizowanych usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami (średnio 26 godzin na osobę na miesiąc)

Asystenci będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług, m.in.:

– wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społ., zainteresowań, organizacji czasu wolnego,

– pomoc w przemieszczaniu się m.in. do: punktów usługowych, pracy, szkoły lekarza, na rehabilitację; pomoc  w powrocie do domu,

– wspomaganie w załatwianiu spraw urzędowych,

– wspólna aktywność rekreacyjna,

– towarzyszenie UP w imprezach kulturalnych,

– wsparcie w obowiązkach domowych,

– pomoc w zaadoptowaniu się na stanowisku pracy.

W wyniku zgłoszenia do projektu zostanie przeprowadzona diagnoza potrzeb (spotkanie osobiste w miejscu zamieszkania lub biurze, kontakt telefoniczny w przypadku prostych zleceń), warunkująca zawarcie kontraktu z klientem na konkretne usługi asystenckie. Decyzja o przyznaniu i wymiarze wsparcia udzielanego uczestnikowi projektu, każdorazowo jest  poprzedzona indywidualną oceną sytuacji materialnej i życiowej (rodzinnej i zawodowej) danej osoby oraz jej opiekunów faktycznych. W przypadku klientów niepełnoletnich wywiad będzie przeprowadzany z rodzicami.

Dla asystentów

– SZKOLENIE

Szkolenia są przewidziane nawet dla osób posiadających wykształcenie lub doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Szkolenie będzie obejmowało 20 h teorii oraz 40 h zajęć praktycznych. Program będzie uwzględniał kwestie niedyskryminacji ze względu na płeć, a przede wszystkim niepełnosprawności klienta. Ramowy program:

  1. Warsztat interpersonalny:

– Trening twórczego rozwiązywania problemów

– Sytuacje trudne w kontaktach interpersonalnych

– Asertywność

– Automotywacja, radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

– Zachowania antydyskryminacyjne w pracy z ON, z uwzględnieniem perspektywy płci.

  1. Podstawowy moduł szkoleniowy:

– Pojęcie oraz klasyfikacja niepełnosprawności

– Pojęcie i zakres rehabilitacji (geneza, cele, zasady)

– Podstawy prawa dotyczące niepełnosprawności, odpowiedzialność prawna Asystenta

– Asystowanie Osobie z Niepełnosprawnością intelektualną, ruchową, wzrokową i słuchową

– Poradnictwo dla ON

– Etyka zawodowa AON

– Seksualność ON

– Podstawowa pomoc przedmedyczna

–  SUPERWIZJE

Poza obszarem szkoleniowym przygotowującym asystentów do pracy przewidziano dla nich formę wsparcia merytorycznego jaką jest superwizja. Asystenci biorą udział w spotkaniach superwizowanych w formie grupowej.  Superwizja ma na celu wymianę doświadczenia w pracy z klientami oraz radzenia sobie z trudnościami, a także zapobieganie wypaleniu zawodowemu, możliwość odreagowania sytuacji związanych z pracą. Celem superwizji jest rozwój osoby superwizowanej, a w efekcie  większa dbałość o bezpieczeństwo i rozwój jego klientów. W projekcie przewidziano superwizje indywidualne i grupowe.

Kontakt w sprawie projektu:

Tel.: 797-110-933

Mail: [email protected] / ma[email protected]

Biuro projektu:

41-902 Bytom, ul. Moniuszki 22, pokój 112 (I piętro)

Czynne w godzinach 10.00-15.00